FANDOM

Welcome to Political Answers. What would you like to know?

  bobo</u></p> <p class="Default"><u>Modyul 10: Hirarkiya ng Pagpapahalaga </u>'<u> </u></p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">Gusto mo bang maging tunay na mabuting tao? Malaki ang maitutulong ng babasahing ito para sa iyo. </p> <p class="Default">Masisiguro lamang ng isang guro sa matematika na tunay na naunawaan ng kaniyang mag-aaral ang itinuturo niyang aralin kung masasagot nila nang tama ang mga pagsusulit at mga pagsasanay sa pisara nang paulit-ulit. Sa ganito maihahalintulad ang tagumpay ng pagtuturo ng pagpapahalaga. Magiging makabuluhan lamang ang pagtuturo ng pagpapahalaga kung ito ay nailalapat sa pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga birtud (virtue) . Ano ba ang virtue? </p> <p class="Default">Ang virtue ay galing sa salitang Latin na virtus (vir) na nangangahulugang “pagiging tao”, pagiging matatag at pagiging malakas. Ito ay nararapat lamang para sa tao. Kung kaya, hindi natin maaaring sabihin ang “virtue ng anumang hayop” dahil ang isang hayop ay walang kakayahan na ng anumang virtue. Ito ay dahil tanging tao lamang ang biniyayaan ng Diyos ng isip at kilos-loob. Ang tao ay may magkakatulad na isip ngunit hindi tayo magkakatulad ng kaalaman. Mayroon tayong magkakatulad na kilos-loob ngunit magkakaiba ng taglay na virtue. Mahalagang maunawaan na ang virtue ay laging nakaugnay sa pag-iisip at pagkilos ng tao. </p> <p class="Default">Ang birtud ay hindi taglay ng tao sa kaniyang kapanganakan. Kung pagmamasdan ang isang sanggol ay makikita ang kaniyang kawalang malay sa mundo. Hindi siya mabubuhay nang walang ibang taong magbabantay at tutugon sa kaniyang mga pangangailangan. Wala pa siyang kakayahang mag-isip at mangatuwiran, magpasiya at kumilos. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nakikita ang pagbabago at pag-unlad sa kanyang paglaki. Ang mga ito ay dahil sa gawi (habit). Ang habit o gawi ay mula sa salitang Latin na habere na nangangahulugang to have o magkaroon o magtaglay. 'Ang gawi ay bunga nang paulit-ulit na pagsasakilos o pagsasagawa ng isang kilos. Makakamit lamang ito kung lalakipan ng pagsisikap. Dahil ito ay dumadaan sa mahabang proseso at pagsisikap ng tao, hindi ito mawawala sa isang iglap lamang. Ito ay magiging isang permanenteng katangian na magtutulak sa tao na kumilos nang hindi lamang puno ng kasanayan kundi may kalakip na kawilihan at kasiyahan. Ang gawi ang unang hakbangsa paglinang ng birtud. Kaya ayon kay Aristotle, kailangang gumawa ang tao ng makatarungang kilos dahil sa pamamagitan nito magiging makatarungan ang tao. Mahalagang malinang ang mabuting gawi upang masanay ang tao sa paggawa ng mabuting kilos. Subali’t ang birtud ay hindi simpleng nakasanayang kilos, sapagka’t ang kondisyong ito ay lumalabas na hindi pinag-iisipan, nangyari na lamang ang kilos dahil sanay na ang tao na ito ang ginagawa. Ang paulit-ulit na pagsasagawa ng kilos ay tulong upang malinang ang birtud subali’t ang birutd ay nangangailangan ng pagpili, pag-unawa at kaalaman. Nangangahulugan ito ng pagkilos nang may kamalayan. Ang birtud ay pagpapasiyang kumilos at hindi bagay na nakakabit sa tao at awtomatikong lumalabas sa kilos ng tao. Samakatuwid, ang birtud ay hindi lamang kinagawiang kilos kundi kilos na pinagpasyahang gawin ayon sa tamang katuwiran. Nakabatay ito sa pagpipili gayundin sa paglinang sa kakayahang gumawa ng tamang pagpapasya sa hinaharap. Halimbawa, ang isang matapat na tao na nagpasyang huwag kumuha ng hindi sa kanya, ay hindi resulta ng kanyang ginawa sa nakaraan, kundi isang pasya o desisyon sa kasalukuyan na maging matapat. Kaya nga ang birtud ay hindi hiwalay sa isip at kilos-loob, nangangahulugan ito na ang birtud ay pagpapasyang gawin ang tama, na may tamang katuwiran at sa tamang pamamaraan. </p> <p class="Default">Ang birtud ay bunga ng mahaba at mahirap na pagsasanay. Bilang tao kailangan nating makamit ang dalawang mahalagang kasanayan: </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">1. Ang pagpapaunlad ng kaalaman at karunungan na siyang gawain ng ating isip. Ito ay makakamit sa pamamagitan ng paghubog ng mga intelektwal na birtud. </p> <p class="Default">2. Ang pagpapaunlad ng ating kakayahang gumawa ng mabuti at umiwas sa masama na siyang gawain ng ating kilos-loob. Ito ay makakamit sa pamamagitan ng paghubog ng mga moral na birtud. </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="Default">DALAWANG URI NG BIRTUD </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">1. Intelektuwal na Birtud ' </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">Ang mga intelektwal na birtud ay may kinalaman sa isip ng tao. Ito ay tinatawag na gawi ng kaalaman (habit of knowledge). Sa buhay ng tao, naglalaan tayo ng mahabang panahon sa pagpapayaman ng ating isip. Kung kaya, mahalagang malaman natin ang wastong pamamaraan sa pagsasagawa nito upang hindi tayo magsayang ng pagod, '9 </p> <p class="Default">salapi at panahon. Maaari mong gamiting gabay ang sumusunod na pamamaraan: </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">a. Paghahanap ng kaalaman upang makaalam tungo sa paggawa nang may kasanayan na magagawang perpekto lamang sa tulong ng pag-unawa (understanding), agham (science), karunungan (wisdom) </p> <p class="Default">b. Paggamit ng kaalamang nakalap sa mga pagpapasya at kilos na maaaring mapagyaman sa tulong ng sining (art) at maingat na paghusga (prudence) </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">Mga Uri ng Intelektwal na Birtud ' </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">1'''''. '''Pag-unawa (Understanding''''')'''''.  '''Ang pag-unawa ang pinakapangunahin sa </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">lahat ng birtud na nakapagpapaunlad ng </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">isip. Ito ay nasa buod (essence) ng lahat </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">ng ating pag-iisip. Kung hindi ginagabayan </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">ng pag-unawa ang ating pagsisikap na </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">matuto, walang saysay ang ating isip. Ito </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">ang dahilan kung bakit ibinigay ito sa atin </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">bilang biyaya na taglay natin habang tayo </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">ay unti-unting nagkakaisip. Ang pag- </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">unawa ay kasing kahulugan ng isip. </p> <p class="Default">Tinatawag ito ni Santo Tomas de Aquino na Gawi ng Unang Prinsipyo (Habit of First Principles). </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">'2'. Agham (Science). '''Ito ay sistematikong kalipunan ng mga tiyak at tunay na kaalaman na bunga ng pagsasaliksik at pagpapatunay. Matatamo natin ito sa pamamagitan ng dalawang pamamaraan: </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">a. Pilosopikong pananaw – Kaalaman sa mga bagay sa kaniyang huling layunin (last cause) o sa kaniyang kabuuan. Isang halimbawa ay ang pag-aaral ukol sa tao, sa kanyang kalikasan, pinagmulan at patutunguhan </p> <p class="Default">b. Siyentipikong pananaw – Kaalaman sa mga bagay sa kaniyang malapit na layunin (proximate cause) o sa isang bahagi nito. Halimbawa, pag-aaral bayolohikal na bahagi ng tao; o sa kaniyang kilos, kakayahan, kapangyarihan at iba pa. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">'3. 'Karunungan (Wisdom''''')'''''. '''Masasabi lamang na naaabot na ng kaisipan ng tao ang kaniyang kaganapan kung ito ay nagamit sa paggabay ng birtud ng </p> <p class="Default">karunungan. Ito </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ang pinakawagas na uri ng </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">kaalaman. Ito ang pinakahuling layunin ng lahat ng </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">kaalaman ng tao. Ito rin ang itinuturing na agham </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ng mga agham. Sinabi ni Santo Tomas de Aquino: </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">“Napakaraming sangay ng siyensya at napakarami </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ng mga bagay na maaaring malaman ng tao ngunit </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">nag-iisa lamang ang karunungan.” Ang karunungan </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ang nagtuturo sa tao upang humusga ng tama at </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">gawin ang mga bagay na mabuti ayon sa kaniyang </p> <p class="Default">kaalaman at pag-unawa. Ito ang nagtutulak sa tao </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">upang maunawaan ang bunga o kalalabasan (consequence) ng lahat ng pananalita at kilos bago ito sabihin at isagawa. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">'4. 'Maingat na Paghuhusga (Prudence''''')'''''. '''Ang mga birtud na natalakay ay may natatanging layunin na pagyamanin ang isip sa pamamagitan ng impormasyon na kinalap upang makaalam. Ang maingat na paghuhusga ay isang uri ng kaalaman na ang layunin ay labas sa isip lamang ng tao. Taglay natin ito hindi lamang upang tayo ay makaalam, kundi upang mailapat ang anumang nakalap na karunungan sa kilos. Ito ay may layuning sabihin sa ating sarili kung paano kumilos nang tama o wasto. </p> <p class="Default">Ang maingat na paghuhusga ang nagbibigay-liwanag at gumagabay sa lahat ng ating mabuting asal o ugali. Sinasabi nga na sa tunay na esensya ng buhay, mas mahalaga ang maging mabuti kaysa maging malusog, mayaman at matalino. Ito ang pinakamahalaga at pinakamakabuluhan sa lahat ng mga intelektwal na birtud kaya’t tinatawag itong “praktikal na karunungan” (practical wisdom). </p> <p class="Default">Masasabing nailalapat ng tao ang maingat na paghuhusga kung ang isip ay nakakalap ng tamang kaalaman at ginagamit ito bilang gabay sa kaniyang moral na kilos. </p> <p class="Default">Ang buhay ng tao ay puno ng mga pagsubok. Kailangan ng tao ng kahandaan upang harapin at malampasan ang mga ito. Ang maingat na paghuhusga ang magbibigay sa tao ng kahandaang ito. Layunin nito ang humusga kung ano ang dapat at hindi dapat isagawa sa anumang sitwasyon o pagkakataon. Ito ang tunay na karunungan ng isang taong na nagpapakabuti. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, “Ang gawi ng maingat na paghuhusga ay ang pagtingin sa lahat ng panig; pag-alala sa nakaraan, pag-unawa sa kasalukuyan at pagtanaw sa hinaharap, upang makakalap ng datos bago isagawa ang anumang pagpapasiya. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">5. 'Sining (Art)'''''. '''Kung ang maingat na paghusga ay wastong paghusga tungkol </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">upang maunawaan ang bunga o kalalabasan (consequence) ng lahat ng pananalita at kilos bago ito sabihin at isagawa. </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ang sining ay </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">tamang kaalaman tungkol sa mga bagay na </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">dapat gawin'''. Kung ang maingat na paghuhusga </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ay nagtuturo sa atin ng tamang asal, ang sining </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ang nagtuturo sa atin upang lumikha sa tamang </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">pamamaraan'''. Ang sining ay paglikha, ito ay </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">bunga ng katuwiran. Anuman ang nabuo sa isip </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ay inilalapat sa paglikha ng bagay. Ang sining </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ay maaaring gamitin sa paglikha ng anumang </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">may ganda, katulad ng obra ng isang pintor, </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">awit ng isang kompositor at tula ng isang </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">makata. Ito rin ay maaaring gamitin sa paglikha </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ng mga bagay na may kapakinabangan tulad ng </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">pagtatayo ng mga bahay, gusali, tulay, daan at </p> <p class="Default">marami pang iba. Ngunit anumang likhang sining ay dapat na naisagawa </p> <p class="Default">nang maayos at puno ng kasanayan. Palaging binibigyang-diin ni Santo Tomas de Aquino na, “Ang isang “artista” ay hindi pupurihin dahil sa panahon at pawis na kaniyang inilapat sa kaniyang gawa kundi sa kalidad ng bunga ng kaniyang pagsisikap. </p> <p class="Default">  </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">2. 'Moral na Birtud ' </p> <p class="Default">Ang mga moral na birtud ay may kinalaman sa pag-uugali ng tao. Ito ay ang mga gawi na nagpapabuti sa tao. Ito rin ay ang mga gawi na nagtuturo sa atin na iayon ang ating ugali sa tamang katuwiran. Ang lahat ng mga moral na birtud ay may kaugnayan sa kilos-loob. May apat na uri ang moral na birtud. </p> <p class="Default">  </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">1. Katarungan (Justice)'. Upang magkaroon ng tunay na kabuluhan ang isang kilos, ito ay nararapat na nagmula sa kilos-loob o may pahintulot nito. Ang isang kilos ay maaari lamang purihin o sisihin kung ito ay naisagawa nang malaya. Halimbawa, hindi mo maaaring sisihin ang isang tinedyer na nanakit ng isang mag-aaral kung siya ay pinilit at tinakot ng ibang tao upang gawin ito. Ang kilos-loob ang may pangkalahatang impluwensiya sa moral na kilos. Kailangan itong magabayan ng birtud ng katarungan upang </p> <p class="Default">maging handa ito sa lahat ng pagkakataon na gumawa nang tama. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">Ang katarungan ay isang birtud na gumagamit ng kilos-loob upang ibigay sa tao ang nararapat lamang para sa kanya, sinuman o anuman ang kaniyang katayuan sa lipunan. Ang lahat ng tao ay mayroong mga karapatan na nararapat igalang. Ang katarungan ang nagtuturo sa atin upang igalang at hindi kailanman lumabag sa mga karapatan. May kaugnayan ito sa ating tungkulin sa Diyos, sa ating sarili at sa ating kapwa. </p> <p class="Default">2. 'Pagtitimpi (Temperance or Moderation)'''''. '''Nabubuhay ang tao sa isang mapanuksong mundo. Maraming inihahain ang mundo sa ating harapan na maaaring maging dahilan upang magtalo ang ating pagnanasa at katuwiran. Halimbawa, kung overweight ka na, makatuwiran na iwasan mo ang mga pagkaing matamis o mataas ang calories. Kailangang mangibabaw ang katuwirang ito kaysa ang pagnanasang kumain ng ganitong pagkain. Kinakailangan na malakas ang pagtitimpi o kontrol sa sarili. Kung hindi ito mapagtatagumpayan, mababale-wala ang anumang pagsisikap na maging mabuti. Ang pangunahing kailangan ay moderasyon. Nakikilala ng isang taong nagtataglay ng pagtitimpi ang bagay na makatuwiran at ang bagay na maituturing na luho lamang. Ginagamit niya nang makatuwiran (ibig sabihin nang naaayon sa totoo at matuwid na prinsipyo) ang kaniyang isip, talento, kakayahan, hilig, oras at salapi. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">3. 'Katatagan (Fortitude).' 'Ang buhay sa mundo ay puno ng mga suliranin at pagsubok. Kung minsan, sa tindi ng ating mga pinagdaraanan, nanghihina na ang ating loob at nawawalan tayo ng pag-asa. Kung kaya, mahalagang taglay natin ang birtud na maglalayo sa atin sa ganitong damdamin: ang birtud ng katatagan. Ito ay ang birtud na nagpapatatag at nagpapatibay sa tao na harapin ang anumang pagsubok o panganib. Ginagamit ito ng tao   </p> <p class="Default">bilang sandata sa pagharap sa pagsubok o panganib sa buhay. Ito rin ang birtud na nagtuturo sa ating paninindigan ang pag-iwas sa mga tuksong ating kinakaharap sa araw-araw. Nagsisilbi itong pananggalang ng tao upang iwasan ang mga tuksong ito. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">4. 'Maingat na Paghuhusga (Prudence)'. 'Ito ang tinuturing na ina ng mga birtud sapagkat ang pagsasabuhay ng ibang mga birtud ay dumadaan sa maingat na paghuhusga. Ang birtud na ito ay parehong intelektuwal at moral na birtud. </p> <p class="Default">'Ngayong naunawaan mo na ang kahulugan ng birtud, unawain mo naman ang kahulugan ng pagpapahalaga sa pagpapatuloy ng babasahing ito. Lubos mong maunawaan ang kaugnayan ng pagpapahalaga at birtud sa tulong nito. '</p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">Kahulugan at Uri ng Pagpapahalaga ' </p> <p class="Default">Ang pagpapahalaga o (values) ay nagmula sa salitang Latin na valore na nangangahulugang pagiging malakas o matatag at pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay o kabuluhan. Mula sa ugat ng salitang ito, mahihinuha natin na ang isang tao ay kailangang maging malakas o matatag sa pagbibigay-halaga sa anumang bagay na tunay na may saysay o kabuluhan. Halimbawa, mapahahalagahan ang pag-aaral kung paglalaanan ito ng ibayong pagsisikap at pagtitiyaga na may kalakip na sakripisyo. Hindi kailanman maaangkin ang pagpapahalagang ito kung hindi tayo magiging matatag o malakas sa aspetong pisikal, pangkaisipan o emosyonal. </p> <p class="Default">Ang bawat tao ay maaaring may iba’t ibang pakahulugan sa salitang pagpapahalaga. Para sa isang mamamayan na inilalaan ang kaniyang malaking panahon sa paghahanapbuhay upang kumita, ang pagpapahalaga para sa kaniya ay maaari lamang niyang ihalintulad sa halaga ng piso laban sa dolyar. Kung ang tatanungin naman ay isang magulang, ang pagpapahalaga ay mga mithiin at mga birtud na nais nilang ituro sa kanilang mga anak. </p> <p class="Default">Ayon naman sa mga sikolohista, ang pagpapahalaga ay anumang bagay na kaibig-ibig, kaakit-akit, kapuri-puri, kahanga-hanga at nagbibigay ng inspirasyon, magaan at kasiya-siya sa pakiramdam, at kapaki-pakinabang. Ito ay naghihikayat at gumagabay para pumili at gawin ang partikular o tiyak na layunin para sa ikauunlad at ikabubuti ng indibidwal. Halimbawa nito ay ang ilang mga personal na halaga tulad ng positibong pagtanggap sa sarili, katapatan sa sarili, pagiging masunurin, katanyagan, kalinisan ng puri, dangal, simpleng pamumuhay at iba pa. </p> <p class="Default">Ayon sa tradisyon, ang halaga ay tumutukoy sa saligan o batayang kilos o gawa at sa ubod ng paniniwala. Sa karaniwang tao, tumutukoy ito sa isang bagay na mahalaga sa buhay. Ito ay tumutukoy rin sa anumang mabuti. Ang mabuti ay ang mga bagay na hinahangad at pinaghihirapang '13 </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default" style="page-break-before:always">makamit na hindi nakapipinsala o nakasasakit sa ating sarili at sa kapwa. Ang mga halimbawa nito ay paggalang sa matatanda, pagiging makapamilya, dangal at puri, kasiyahan sa mga kaibigan, paggalang sa buhay, pagsunod sa magulang at iba pa. </p> <p class="Default">Ayon kay Max Scheler (Dy M., 1994), ang pagpapahalaga ay obheto ng ating intensyonal na damdamin. Mauunawaan natin ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagdama dito. Hindi ito naghihintay ng katuwiran upang lumitaw sa ating buhay. Ang pagpapahalaga ay hindi iniisip; ito ay dinaramdam. Hindi ito obheto ng isip kundi obheto ng puso. Ang ating isip ay bulag sa pagpapahalaga; tulad ng ating mata na bingi sa ingay at ng ating tainga na bulag sa kulay. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi na natin mapag-iisipan ang halaga. Kapag ito ay pinag-iisipan na nang mabuti, hindi na ito sa pagpapahalaga bilang pagpapahalaga kundi ang konsepto na ng pagpapahalaga. Sinasabi ni Scheler na ang pagpapahalaga ang nagbibigay ng kabuluhan o kalidad sa buhay ng tao. Narito ang mga katangian ng pagpapahalaga: </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">a. Immutable at objective. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang mga pagpapahalaga dahil ang mga ito, lalo na ang nasa higit na mataas na antas, ay mga kalidad kung saan nakasalalay ang pagkatao. Halimbawa, ang pagpapahalaga ng kalusugan ay hindi nagbabago. Kung ang tao ay hindi tumugon sa pagpapahalaga ng kalusugan; hindi siya kumakain ng masustansiyang pagkain, hindi nag-eehersisyo o kaya’y palagiang umiinom ng alak at naninigarilyo, hindi ang pagpapahalaga ng kalusugan ang nasisira kundi ang tao mismo. Dahil ang mga gawaing ito ay magiging sanhi upang magkasakit siya. </p> <p class="Default">b. Sumasaibayo (transcends) sa isa o maraming indibiduwal. Ang pagpapahalaga ay maaaring para sa lahat o para sa sarili lamang. Halimbawa ang pagpapahalaga sa kalusugan ay para sa lahat ng tao subalit ang bokasyon na magpari o magmadre ay personal sa isang indibiduwal. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">c. Nagbibigay ng direksyon sa buhay ng tao. Ang pagpapahalaga ang nilalayong makamit ng isang tao. Sa pagsisikap na makamit ito, ang kilos ng tao ay nahuhubog at nagkakaroon ng direksiyon tungo sa pag-abot ng kanyang pagpapahalaga. Ang isang layunin ay nakabatay sa pagpapahalaga, upang makamit ang layuning ito, kailangang may partikular na balak ang tao na gawin. Halimbawa, dahil pinahahalagahan ko ang aking kalusugan nilalayon kong magkaroon ng malusog na katawan. Upang makamit ko ito balak kong uminom ng gatas araw-araw. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">d. Lumilikha ng kung anong </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">nararapat (ought-to-be) at kung </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">ano ang dapat gawin (ought-to- </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">do). '''Halimbawa, ang </p> <p class="Default">pagpapahalagang '''katarungan ay </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">dapat nariyan, buhay at umiiral. Kaya “ako” ay dapat maging makatarungan at kumilos nang makatarungan. Sa madaling salita, ang pagpapahalaga ang pundasyon ng mga obligasyon, paniniwala, mithiin at saloobin. '14 </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default" style="page-break-before:always">Mga Uri ng Pagpapahalaga ' </p> <p class="Default">Maraming mga bagay ang maaaring pahalagahan ng tao, lalo na ng isang tinedyer. Ang pag-aaral, kaibigan, pamilya, barkada at pagmamahal ay ilan lamang sa mga bagay na maaaring maituring na mahalaga. Ngunit sa dami ng pagbabago dulot ng modernisasyon at teknolohiya, minsan ay nahihirapan na ang tinedyer na kilalanin ang tama sa mali at ang mabuti sa masama. Kaya mahalagang maunawaan niya ang uri ng pagpapahalaga na gagabay sa pagpili ng tama at ang mataas na antas ng pagpapahalaga na aangkinin at isasabuhay. </p> <p class="Default">Una, Ganap na Papapahalagang Moral '''(Absolute Moral Values)'''. 'Ito ay nagmumula sa labas ng tao. Ito ang pangkalahatang katotohanan (universal truth) na tinatanggap ng tao bilang mabuti at mahalaga. Ito ay ang mga prinsipyong etikal (ethical principles) na kaniyang pinagsisikapang makamit at mailapat sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay ang mga mithiin na tumatagal at nananatili; ito ay katanggap-tanggap at makabuluhan para sa lahat ng tao anuman ang kaniyang lahi o relihiyon. Ito ang nagbubuklod sa lahat ng tao sa Diyos. </p> <p class="Default">Ang mga pagpapahalaga tulad ng pag-ibig, paggalang sa dignidad ng tao, pagmamahal sa katotohanan, katarungan, kapayapaan, paggalang sa anumang pag-aari, pagbubuklod ng pamilya, paggalang sa buhay, kalayaan, paggawa at iba pa ay mga halimbawa ng ganap na pagpapahalagang moral. Hindi namimili ng katayuan sa buhay o lahi ang mga ito upang ating maangkin. Wala pinipiling panahon, tao, pangkat o sitwasyon ang mga ito. Likas para sa isang tao ang maglaan ng kaniyang panahon upang maangkin at maisabuhay ang mga ito. </p> <p class="Default">Sa ating paghahanap ng katotohanan at kahulugan sa buhay, hindi tayo namumuhay sa mundo upang maglakbay nang walang iisang direksyon. Bagama’t binigyan ang tao ng kalayaan, ang kaniyang kilos, pananaw, paniniwala at halaga ay nararapat na naaayon sa pangkalahatang katotohanan. May laya ang sinuman na angkinin ito o hindi; ngunit kailangang handa tayong tanggapin ang kahihinatnan ng pag-angkin o hindi pag-angkin ng mga ito. </p> <p class="Default">Mga Katangian ng Ganap na Pagpapahalagang Moral ' </p> <p class="Default">a. Obhetibo. Ito ay naaayon kung ano ito (what is), ano ito noon, (has been) at kung ano ito dapat (must be). Ito ay nananahan sa labas ng isip ng tao, mas mataas sa isip ng tao at ito ay nananatili kahit pa hindi ito nakikita o iginagalang ng ilan. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">b. Pangkalahatan. Ito ay sumasaklaw sa lahat ng tao, kilos at kondisyon o kalagayan. Hinango mula sa Likas na Batas Moral, ito ay katanggap-tanggap sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon, at sa lahat ng kultura dahil ito ay nakabatay sa pagkatao ng tao na pangkalahatan. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">c. Eternal. Ito ay umiiral at mananatiling umiiral. Hindi ito magbabago kahit lumipas man </p> <p class="Default">ang mahabang panahon. Nagbabago ang panahon, ang paniniwala, mithiin, pangangailangan at layon ng tao ngunit hindi pa rin mababago nito ang ganap na halagang moral </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">Ikalawa, Pagpapahalagang Kultural na Panggawi '''(Cultural Behavioral Values). '''Ito ay mga pagpapahalagang nagmula sa loob ng tao. Ito ay maaaring pansariling pananaw ng tao o kolektibong paniniwala ng isang pangkat kultural. Ang layunin nito ay makamit ang mga dagliang pansarili o pampangkat na tunguhin (immediate goals). Kasama rito ang pansariling pananaw, opinyon, ugali at damdamin. Halimbawa, kung lumaki ka sa Pilipinas kung saan may konserbatibong kultura, tiyak na maninibago ka kung maninirahan sa Europa. Dito ang mga tao ay labis na liberal. Maaaring may mga paniniwala sila na katanggap-tanggap sa kanilang lipunan ngunit hindi katanggap-tanggap sa atin. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">Mga Katangian ng Pagpapahalagang Kultural na Panggawi ' </p> <p class="Default">a. Subhetibo'''. Ito ay pansarili o personal sa indibidwal. Ito ay ang personal na pananaw, ugali o hilig na bunga ng pag-udyok ng pandamdam, damdamin, iniisip, motibo, karanasan at nakasanayan. Ito ay mga pagpapahalaga na maaaring ang kahihinatnan ay makikita lamang sa paglipas ng ilang panahon o matapos makita ang resulta o bunga. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">b. Panlipunan (Societal). '''Ito ay naiimpluwensyahan ng pagpapahalaga ng lipunan - ang nakagawiang kilos o asal na katanggap-tanggap sa lipunan. Ito ay maaaring magdaan sa unti-unting pagbabago upang makaayon sa panahon at mga pangyayari. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">c. Sitwasyonal (Situational). '''Ito ay nakabatay sa sitwasyon, sa panahon at pangyayari. Ito ay madalas na nag-uugat sa subhetibong pananaw sa kung ano ang mapakikinabangan o hindi. Ang ginagawang pagpili ay madalas na ibinabatay sa kung ano ang mas kaaya-aya, kapuri-puri, makabuluhan at tumutugma sa pangangailangan sa kasalukuyang panahon. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">Sa unang tingin, iisipin natin na walang kaugnayan ang moral na pagpapahalaga sa panggawing pagpapahalaga. Kahit ang tao ay nilikha na may natural na kakayahan sa pagkiling sa mabuti at pag-iwas sa masama, mayroon pa rin siyang kakayahan na makagawa ng di moral na kilos. Dahil ito sa kaniyang taglay na kahinaan. Kung minsan, may mga nakaugalian sa lipunan na nagiging katanggap-tanggap kahit na di moral ang mga ito. Minsan inaakala ng marami na dahil tinatanggap na ang isang kilos ng lipunan, naaayon na rin ito sa moral na pamantayan. Sa buhay ng tao, saan man sa mundo, nahaharap siya sa mga personal na opinyon, motibo, kaugaliang bunga ng nakagisnang kultura at mga sitwasyon kung saan kailangan niyang mamili sa pagitan ng tama at mali. Kung kaya, hangga’t ang mga pagpapahalagang kultural at panggawi ng tao ay hindi nag-uugat sa ganap na pagpapahalagang moral, laging naroon ang panganib na kaniyang suwayin ang Likas na Batas Moral. Dahil ang Likas na Batas Moral ang pundasyon, ang ugat – ang nagpapatatag sa lahat ng kultural at panlipunang pagpapahalaga sa pagpapasiya sa pagitan ng tama at mali. </p> <p class="Default">Bilang isang taong nilikha ng Diyos na may isip at kilos-loob, matatag ka ba sa pagharap sa mga nagtutunggaliang impluwensiya mula sa iyong paligid? '16 </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default" style="page-break-before:always">Kaugnayan ng Pagpapahalaga at Birtud ' </p> <p class="Default">Pagpapahalaga ' </p> <p class="Default">Ang pagpapahalaga at birtud ang nagbibigay katuturan sa ating tunay na pagkatao, hindi ang anumang nais ng taong makamit sa kanyang sarili. Bagamat magkaiba subalit magkaugnay ang pagpapahalaga at virtue. </p> <p class="Default">Virtue </p> <p class="Default">Dahil ang pagpapahalaga ang nagbibigay ng kabuluhan o kalidad sa buhay ng tao, kaya’t ayon kay Ayn Rand, ang pagpapahalaga ay ang pinagsusumikapan ng tao na makamit. Ito ay layunin o tunguhin na nagdudulot ng kabutihan sa buhay ng tao na ninanais na maisakatuparan. Samakatuwid, ang pagpapahalaga ay tumatayong batayan, layunin at dahilan ng pangangailangang kumilos sa gitna ng mga pagpipilian. Ang pagpapahalaga ay ang kapangyarihan na umuudyok sa tao at ang kailangan ng tao upang mabuhay. </p> <p class="Default">Ang birtud ayon pa sa kanya ay ang mabuting kilos na ginagawa ng tao upang isakatuparan ang pinahahalagahan. Ito ang moral na gawi na nagbubunga sa pagkamit at pagpapanatili ng pagpapahalaga. Ito ang pinag-isipang paraan o hakbang upang makamit ang pagpapahalaga. Halimbawa, ang pagpapahalaga ng isang mag-aaral sa paglinang ng kanyang karunungan, ay nagsisikap na makamit ito. Makaranas man siya ng mga pagsubok na maaaring humadlang sa pagkamit niya nito ay magpapakatatag siya at magpupursigi upang malampasan ang balakid na ito. Matututuhan niyang magtimpi sa mga udyok o tukso na magpapalayo sa kanya sa pagkamit ng pagpapahalaga. Magiging maingat din siya sa paghusga ng dapat at hindi dapat gawin upang masiguro niya ang matagumpay na paglinang ng karunungan. Totoo din ito sa iba pang pagpapahalagang nais nating taglayin at isabuhay, kasabay nito ang paglinang ng ating mabuting gawi upang patuloy itong mapahalagahan. Sa ganitong paraan, nagkakaugnay ang pagpapahalaga at birtud. </p> <p class="Default">Ikaw, paano mo naipakikita ang pagkakaugnay ng dalawang ito? </p> <p class="Default">May bago na namang nadagdag sa iyong kaalaman. Walang katulad ang pagbabasa upang mapagyaman ang kaalaman. Mas higit na nakalalamang ang nakaaalam. At sa pagbabasa ng tekstong ito hindi lang simpleng kaalaman ang iyong nakuha kundi mga makabuluhan at makahulugang aral. </p> <p class="Default">Handa ka na ba upang tuklasin ang kaalamang natutuhan mula sa araling ito? </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> <u style="font-style:inherit;font-weight:inherit;"> </u></p> <p class="Default"><u>Modyul 09: BIRTUD (VIRTUE) AT PAGPAPAHALAGA </u>'<u> </u></p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">Gusto mo bang maging tunay na mabuting tao? Malaki ang maitutulong ng babasahing ito para sa iyo. </p> <p class="Default">Masisiguro lamang ng isang guro sa matematika na tunay na naunawaan ng kaniyang mag-aaral ang itinuturo niyang aralin kung masasagot nila nang tama ang mga pagsusulit at mga pagsasanay sa pisara nang paulit-ulit. Sa ganito maihahalintulad ang tagumpay ng pagtuturo ng pagpapahalaga. Magiging makabuluhan lamang ang pagtuturo ng pagpapahalaga kung ito ay nailalapat sa pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga birtud (virtue) . Ano ba ang virtue? </p> <p class="Default">Ang virtue ay galing sa salitang Latin na virtus (vir) na nangangahulugang “pagiging tao”, pagiging matatag at pagiging malakas. Ito ay nararapat lamang para sa tao. Kung kaya, hindi natin maaaring sabihin ang “virtue ng anumang hayop” dahil ang isang hayop ay walang kakayahan na ng anumang virtue. Ito ay dahil tanging tao lamang ang biniyayaan ng Diyos ng isip at kilos-loob. Ang tao ay may magkakatulad na isip ngunit hindi tayo magkakatulad ng kaalaman. Mayroon tayong magkakatulad na kilos-loob ngunit magkakaiba ng taglay na virtue. Mahalagang maunawaan na ang virtue ay laging nakaugnay sa pag-iisip at pagkilos ng tao. </p> <p class="Default">Ang birtud ay hindi taglay ng tao sa kaniyang kapanganakan. Kung pagmamasdan ang isang sanggol ay makikita ang kaniyang kawalang malay sa mundo. Hindi siya mabubuhay nang walang ibang taong magbabantay at tutugon sa kaniyang mga pangangailangan. Wala pa siyang kakayahang mag-isip at mangatuwiran, magpasiya at kumilos. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nakikita ang pagbabago at pag-unlad sa kanyang paglaki. Ang mga ito ay dahil sa gawi (habit). Ang habit o gawi ay mula sa salitang Latin na habere na nangangahulugang to have o magkaroon o magtaglay. 'Ang gawi ay bunga nang paulit-ulit na pagsasakilos o pagsasagawa ng isang kilos. Makakamit lamang ito kung lalakipan ng pagsisikap. Dahil ito ay dumadaan sa mahabang proseso at pagsisikap ng tao, hindi ito mawawala sa isang iglap lamang. Ito ay magiging isang permanenteng katangian na magtutulak sa tao na kumilos nang hindi lamang puno ng kasanayan kundi may kalakip na kawilihan at kasiyahan. Ang gawi ang unang hakbangsa paglinang ng birtud. Kaya ayon kay Aristotle, kailangang gumawa ang tao ng makatarungang kilos dahil sa pamamagitan nito magiging makatarungan ang tao. Mahalagang malinang ang mabuting gawi upang masanay ang tao sa paggawa ng mabuting kilos. Subali’t ang birtud ay hindi simpleng nakasanayang kilos, sapagka’t ang kondisyong ito ay lumalabas na hindi pinag-iisipan, nangyari na lamang ang kilos dahil sanay na ang tao na ito ang ginagawa. Ang paulit-ulit na pagsasagawa ng kilos ay tulong upang malinang ang birtud subali’t ang birutd ay nangangailangan ng pagpili, pag-unawa at kaalaman. Nangangahulugan ito ng pagkilos nang may kamalayan. Ang birtud ay pagpapasiyang kumilos at hindi bagay na nakakabit sa tao at awtomatikong lumalabas sa kilos ng tao. Samakatuwid, ang birtud ay hindi lamang kinagawiang kilos kundi kilos na pinagpasyahang gawin ayon sa tamang katuwiran. Nakabatay ito sa pagpipili gayundin sa paglinang sa kakayahang gumawa ng tamang pagpapasya sa hinaharap. Halimbawa, ang isang matapat na tao na nagpasyang huwag kumuha ng hindi sa kanya, ay hindi resulta ng kanyang ginawa sa nakaraan, kundi isang pasya o desisyon sa kasalukuyan na maging matapat. Kaya nga ang birtud ay hindi hiwalay sa isip at kilos-loob, nangangahulugan ito na ang birtud ay pagpapasyang gawin ang tama, na may tamang katuwiran at sa tamang pamamaraan. </p> <p class="Default">Ang birtud ay bunga ng mahaba at mahirap na pagsasanay. Bilang tao kailangan nating makamit ang dalawang mahalagang kasanayan: </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">1. Ang pagpapaunlad ng kaalaman at karunungan na siyang gawain ng ating isip. Ito ay makakamit sa pamamagitan ng paghubog ng mga intelektwal na birtud. </p> <p class="Default">2. Ang pagpapaunlad ng ating kakayahang gumawa ng mabuti at umiwas sa masama na siyang gawain ng ating kilos-loob. Ito ay makakamit sa pamamagitan ng paghubog ng mga moral na birtud. </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="Default">DALAWANG URI NG BIRTUD </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">1. Intelektuwal na Birtud ' </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">Ang mga intelektwal na birtud ay may kinalaman sa isip ng tao. Ito ay tinatawag na gawi ng kaalaman (habit of knowledge). Sa buhay ng tao, naglalaan tayo ng mahabang panahon sa pagpapayaman ng ating isip. Kung kaya, mahalagang malaman natin ang wastong pamamaraan sa pagsasagawa nito upang hindi tayo magsayang ng pagod, '9 </p> <p class="Default">salapi at panahon. Maaari mong gamiting gabay ang sumusunod na pamamaraan: </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">a. Paghahanap ng kaalaman upang makaalam tungo sa paggawa nang may kasanayan na magagawang perpekto lamang sa tulong ng pag-unawa (understanding), agham (science), karunungan (wisdom) </p> <p class="Default">b. Paggamit ng kaalamang nakalap sa mga pagpapasya at kilos na maaaring mapagyaman sa tulong ng sining (art) at maingat na paghusga (prudence) </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">Mga Uri ng Intelektwal na Birtud ' </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">1'''''. '''Pag-unawa (Understanding''''')'''''.  '''Ang pag-unawa ang pinakapangunahin sa </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">lahat ng birtud na nakapagpapaunlad ng </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">isip. Ito ay nasa buod (essence) ng lahat </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">ng ating pag-iisip. Kung hindi ginagabayan </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">ng pag-unawa ang ating pagsisikap na </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">matuto, walang saysay ang ating isip. Ito </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">ang dahilan kung bakit ibinigay ito sa atin </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">bilang biyaya na taglay natin habang tayo </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">ay unti-unting nagkakaisip. Ang pag- </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">unawa ay kasing kahulugan ng isip. </p> <p class="Default">Tinatawag ito ni Santo Tomas de Aquino na Gawi ng Unang Prinsipyo (Habit of First Principles). </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">'2'. Agham (Science). '''Ito ay sistematikong kalipunan ng mga tiyak at tunay na kaalaman na bunga ng pagsasaliksik at pagpapatunay. Matatamo natin ito sa pamamagitan ng dalawang pamamaraan: </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">a. Pilosopikong pananaw – Kaalaman sa mga bagay sa kaniyang huling layunin (last cause) o sa kaniyang kabuuan. Isang halimbawa ay ang pag-aaral ukol sa tao, sa kanyang kalikasan, pinagmulan at patutunguhan </p> <p class="Default">b. Siyentipikong pananaw – Kaalaman sa mga bagay sa kaniyang malapit na layunin (proximate cause) o sa isang bahagi nito. Halimbawa, pag-aaral bayolohikal na bahagi ng tao; o sa kaniyang kilos, kakayahan, kapangyarihan at iba pa. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">'3. 'Karunungan (Wisdom''''')'''''. '''Masasabi lamang na naaabot na ng kaisipan ng tao ang kaniyang kaganapan kung ito ay nagamit sa paggabay ng birtud ng </p> <p class="Default">karunungan. Ito </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ang pinakawagas na uri ng </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">kaalaman. Ito ang pinakahuling layunin ng lahat ng </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">kaalaman ng tao. Ito rin ang itinuturing na agham </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ng mga agham. Sinabi ni Santo Tomas de Aquino: </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">“Napakaraming sangay ng siyensya at napakarami </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ng mga bagay na maaaring malaman ng tao ngunit </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">nag-iisa lamang ang karunungan.” Ang karunungan </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ang nagtuturo sa tao upang humusga ng tama at </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">gawin ang mga bagay na mabuti ayon sa kaniyang </p> <p class="Default">kaalaman at pag-unawa. Ito ang nagtutulak sa tao </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">upang maunawaan ang bunga o kalalabasan (consequence) ng lahat ng pananalita at kilos bago ito sabihin at isagawa. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">'4. 'Maingat na Paghuhusga (Prudence''''')'''''. '''Ang mga birtud na natalakay ay may natatanging layunin na pagyamanin ang isip sa pamamagitan ng impormasyon na kinalap upang makaalam. Ang maingat na paghuhusga ay isang uri ng kaalaman na ang layunin ay labas sa isip lamang ng tao. Taglay natin ito hindi lamang upang tayo ay makaalam, kundi upang mailapat ang anumang nakalap na karunungan sa kilos. Ito ay may layuning sabihin sa ating sarili kung paano kumilos nang tama o wasto. </p> <p class="Default">Ang maingat na paghuhusga ang nagbibigay-liwanag at gumagabay sa lahat ng ating mabuting asal o ugali. Sinasabi nga na sa tunay na esensya ng buhay, mas mahalaga ang maging mabuti kaysa maging malusog, mayaman at matalino. Ito ang pinakamahalaga at pinakamakabuluhan sa lahat ng mga intelektwal na birtud kaya’t tinatawag itong “praktikal na karunungan” (practical wisdom). </p> <p class="Default">Masasabing nailalapat ng tao ang maingat na paghuhusga kung ang isip ay nakakalap ng tamang kaalaman at ginagamit ito bilang gabay sa kaniyang moral na kilos. </p> <p class="Default">Ang buhay ng tao ay puno ng mga pagsubok. Kailangan ng tao ng kahandaan upang harapin at malampasan ang mga ito. Ang maingat na paghuhusga ang magbibigay sa tao ng kahandaang ito. Layunin nito ang humusga kung ano ang dapat at hindi dapat isagawa sa anumang sitwasyon o pagkakataon. Ito ang tunay na karunungan ng isang taong na nagpapakabuti. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, “Ang gawi ng maingat na paghuhusga ay ang pagtingin sa lahat ng panig; pag-alala sa nakaraan, pag-unawa sa kasalukuyan at pagtanaw sa hinaharap, upang makakalap ng datos bago isagawa ang anumang pagpapasiya. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">5. 'Sining (Art)'''''. '''Kung ang maingat na paghusga ay wastong paghusga tungkol </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">upang maunawaan ang bunga o kalalabasan (consequence) ng lahat ng pananalita at kilos bago ito sabihin at isagawa. </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ang sining ay </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">tamang kaalaman tungkol sa mga bagay na </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">dapat gawin'''. Kung ang maingat na paghuhusga </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ay nagtuturo sa atin ng tamang asal, ang sining </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ang nagtuturo sa atin upang lumikha sa tamang </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">pamamaraan'''. Ang sining ay paglikha, ito ay </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">bunga ng katuwiran. Anuman ang nabuo sa isip </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ay inilalapat sa paglikha ng bagay. Ang sining </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ay maaaring gamitin sa paglikha ng anumang </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">may ganda, katulad ng obra ng isang pintor, </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">awit ng isang kompositor at tula ng isang </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">makata. Ito rin ay maaaring gamitin sa paglikha </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">ng mga bagay na may kapakinabangan tulad ng </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">pagtatayo ng mga bahay, gusali, tulay, daan at </p> <p class="Default">marami pang iba. Ngunit anumang likhang sining ay dapat na naisagawa </p> <p class="Default">nang maayos at puno ng kasanayan. Palaging binibigyang-diin ni Santo Tomas de Aquino na, “Ang isang “artista” ay hindi pupurihin dahil sa panahon at pawis na kaniyang inilapat sa kaniyang gawa kundi sa kalidad ng bunga ng kaniyang pagsisikap. </p> <p class="Default">  </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">2. 'Moral na Birtud ' </p> <p class="Default">Ang mga moral na birtud ay may kinalaman sa pag-uugali ng tao. Ito ay ang mga gawi na nagpapabuti sa tao. Ito rin ay ang mga gawi na nagtuturo sa atin na iayon ang ating ugali sa tamang katuwiran. Ang lahat ng mga moral na birtud ay may kaugnayan sa kilos-loob. May apat na uri ang moral na birtud. </p> <p class="Default">  </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.7pt">1. Katarungan (Justice)'. Upang magkaroon ng tunay na kabuluhan ang isang kilos, ito ay nararapat na nagmula sa kilos-loob o may pahintulot nito. Ang isang kilos ay maaari lamang purihin o sisihin kung ito ay naisagawa nang malaya. Halimbawa, hindi mo maaaring sisihin ang isang tinedyer na nanakit ng isang mag-aaral kung siya ay pinilit at tinakot ng ibang tao upang gawin ito. Ang kilos-loob ang may pangkalahatang impluwensiya sa moral na kilos. Kailangan itong magabayan ng birtud ng katarungan upang </p> <p class="Default">maging handa ito sa lahat ng pagkakataon na gumawa nang tama. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">Ang katarungan ay isang birtud na gumagamit ng kilos-loob upang ibigay sa tao ang nararapat lamang para sa kanya, sinuman o anuman ang kaniyang katayuan sa lipunan. Ang lahat ng tao ay mayroong mga karapatan na nararapat igalang. Ang katarungan ang nagtuturo sa atin upang igalang at hindi kailanman lumabag sa mga karapatan. May kaugnayan ito sa ating tungkulin sa Diyos, sa ating sarili at sa ating kapwa. </p> <p class="Default">2. 'Pagtitimpi (Temperance or Moderation)'''''. '''Nabubuhay ang tao sa isang mapanuksong mundo. Maraming inihahain ang mundo sa ating harapan na maaaring maging dahilan upang magtalo ang ating pagnanasa at katuwiran. Halimbawa, kung overweight ka na, makatuwiran na iwasan mo ang mga pagkaing matamis o mataas ang calories. Kailangang mangibabaw ang katuwirang ito kaysa ang pagnanasang kumain ng ganitong pagkain. Kinakailangan na malakas ang pagtitimpi o kontrol sa sarili. Kung hindi ito mapagtatagumpayan, mababale-wala ang anumang pagsisikap na maging mabuti. Ang pangunahing kailangan ay moderasyon. Nakikilala ng isang taong nagtataglay ng pagtitimpi ang bagay na makatuwiran at ang bagay na maituturing na luho lamang. Ginagamit niya nang makatuwiran (ibig sabihin nang naaayon sa totoo at matuwid na prinsipyo) ang kaniyang isip, talento, kakayahan, hilig, oras at salapi. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">3. 'Katatagan (Fortitude).' 'Ang buhay sa mundo ay puno ng mga suliranin at pagsubok. Kung minsan, sa tindi ng ating mga pinagdaraanan, nanghihina na ang ating loob at nawawalan tayo ng pag-asa. Kung kaya, mahalagang taglay natin ang birtud na maglalayo sa atin sa ganitong damdamin: ang birtud ng katatagan. Ito ay ang birtud na nagpapatatag at nagpapatibay sa tao na harapin ang anumang pagsubok o panganib. Ginagamit ito ng tao   </p> <p class="Default">bilang sandata sa pagharap sa pagsubok o panganib sa buhay. Ito rin ang birtud na nagtuturo sa ating paninindigan ang pag-iwas sa mga tuksong ating kinakaharap sa araw-araw. Nagsisilbi itong pananggalang ng tao upang iwasan ang mga tuksong ito. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">4. 'Maingat na Paghuhusga (Prudence)'. 'Ito ang tinuturing na ina ng mga birtud sapagkat ang pagsasabuhay ng ibang mga birtud ay dumadaan sa maingat na paghuhusga. Ang birtud na ito ay parehong intelektuwal at moral na birtud. </p> <p class="Default">'Ngayong naunawaan mo na ang kahulugan ng birtud, unawain mo naman ang kahulugan ng pagpapahalaga sa pagpapatuloy ng babasahing ito. Lubos mong maunawaan ang kaugnayan ng pagpapahalaga at birtud sa tulong nito. '</p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">Kahulugan at Uri ng Pagpapahalaga ' </p> <p class="Default">Ang pagpapahalaga o (values) ay nagmula sa salitang Latin na valore na nangangahulugang pagiging malakas o matatag at pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay o kabuluhan. Mula sa ugat ng salitang ito, mahihinuha natin na ang isang tao ay kailangang maging malakas o matatag sa pagbibigay-halaga sa anumang bagay na tunay na may saysay o kabuluhan. Halimbawa, mapahahalagahan ang pag-aaral kung paglalaanan ito ng ibayong pagsisikap at pagtitiyaga na may kalakip na sakripisyo. Hindi kailanman maaangkin ang pagpapahalagang ito kung hindi tayo magiging matatag o malakas sa aspetong pisikal, pangkaisipan o emosyonal. </p> <p class="Default">Ang bawat tao ay maaaring may iba’t ibang pakahulugan sa salitang pagpapahalaga. Para sa isang mamamayan na inilalaan ang kaniyang malaking panahon sa paghahanapbuhay upang kumita, ang pagpapahalaga para sa kaniya ay maaari lamang niyang ihalintulad sa halaga ng piso laban sa dolyar. Kung ang tatanungin naman ay isang magulang, ang pagpapahalaga ay mga mithiin at mga birtud na nais nilang ituro sa kanilang mga anak. </p> <p class="Default">Ayon naman sa mga sikolohista, ang pagpapahalaga ay anumang bagay na kaibig-ibig, kaakit-akit, kapuri-puri, kahanga-hanga at nagbibigay ng inspirasyon, magaan at kasiya-siya sa pakiramdam, at kapaki-pakinabang. Ito ay naghihikayat at gumagabay para pumili at gawin ang partikular o tiyak na layunin para sa ikauunlad at ikabubuti ng indibidwal. Halimbawa nito ay ang ilang mga personal na halaga tulad ng positibong pagtanggap sa sarili, katapatan sa sarili, pagiging masunurin, katanyagan, kalinisan ng puri, dangal, simpleng pamumuhay at iba pa. </p> <p class="Default">Ayon sa tradisyon, ang halaga ay tumutukoy sa saligan o batayang kilos o gawa at sa ubod ng paniniwala. Sa karaniwang tao, tumutukoy ito sa isang bagay na mahalaga sa buhay. Ito ay tumutukoy rin sa anumang mabuti. Ang mabuti ay ang mga bagay na hinahangad at pinaghihirapang '13 </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default" style="page-break-before:always">makamit na hindi nakapipinsala o nakasasakit sa ating sarili at sa kapwa. Ang mga halimbawa nito ay paggalang sa matatanda, pagiging makapamilya, dangal at puri, kasiyahan sa mga kaibigan, paggalang sa buhay, pagsunod sa magulang at iba pa. </p> <p class="Default">Ayon kay Max Scheler (Dy M., 1994), ang pagpapahalaga ay obheto ng ating intensyonal na damdamin. Mauunawaan natin ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagdama dito. Hindi ito naghihintay ng katuwiran upang lumitaw sa ating buhay. Ang pagpapahalaga ay hindi iniisip; ito ay dinaramdam. Hindi ito obheto ng isip kundi obheto ng puso. Ang ating isip ay bulag sa pagpapahalaga; tulad ng ating mata na bingi sa ingay at ng ating tainga na bulag sa kulay. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi na natin mapag-iisipan ang halaga. Kapag ito ay pinag-iisipan na nang mabuti, hindi na ito sa pagpapahalaga bilang pagpapahalaga kundi ang konsepto na ng pagpapahalaga. Sinasabi ni Scheler na ang pagpapahalaga ang nagbibigay ng kabuluhan o kalidad sa buhay ng tao. Narito ang mga katangian ng pagpapahalaga: </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">a. Immutable at objective. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang mga pagpapahalaga dahil ang mga ito, lalo na ang nasa higit na mataas na antas, ay mga kalidad kung saan nakasalalay ang pagkatao. Halimbawa, ang pagpapahalaga ng kalusugan ay hindi nagbabago. Kung ang tao ay hindi tumugon sa pagpapahalaga ng kalusugan; hindi siya kumakain ng masustansiyang pagkain, hindi nag-eehersisyo o kaya’y palagiang umiinom ng alak at naninigarilyo, hindi ang pagpapahalaga ng kalusugan ang nasisira kundi ang tao mismo. Dahil ang mga gawaing ito ay magiging sanhi upang magkasakit siya. </p> <p class="Default">b. Sumasaibayo (transcends) sa isa o maraming indibiduwal. Ang pagpapahalaga ay maaaring para sa lahat o para sa sarili lamang. Halimbawa ang pagpapahalaga sa kalusugan ay para sa lahat ng tao subalit ang bokasyon na magpari o magmadre ay personal sa isang indibiduwal. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">c. Nagbibigay ng direksyon sa buhay ng tao. Ang pagpapahalaga ang nilalayong makamit ng isang tao. Sa pagsisikap na makamit ito, ang kilos ng tao ay nahuhubog at nagkakaroon ng direksiyon tungo sa pag-abot ng kanyang pagpapahalaga. Ang isang layunin ay nakabatay sa pagpapahalaga, upang makamit ang layuning ito, kailangang may partikular na balak ang tao na gawin. Halimbawa, dahil pinahahalagahan ko ang aking kalusugan nilalayon kong magkaroon ng malusog na katawan. Upang makamit ko ito balak kong uminom ng gatas araw-araw. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">d. Lumilikha ng kung anong </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">nararapat (ought-to-be) at kung </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">ano ang dapat gawin (ought-to- </p> <p class="Default" style="margin-bottom:.85pt">do). '''Halimbawa, ang </p> <p class="Default">pagpapahalagang '''katarungan ay </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">dapat nariyan, buhay at umiiral. Kaya “ako” ay dapat maging makatarungan at kumilos nang makatarungan. Sa madaling salita, ang pagpapahalaga ang pundasyon ng mga obligasyon, paniniwala, mithiin at saloobin. '14 </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default" style="page-break-before:always">Mga Uri ng Pagpapahalaga ' </p> <p class="Default">Maraming mga bagay ang maaaring pahalagahan ng tao, lalo na ng isang tinedyer. Ang pag-aaral, kaibigan, pamilya, barkada at pagmamahal ay ilan lamang sa mga bagay na maaaring maituring na mahalaga. Ngunit sa dami ng pagbabago dulot ng modernisasyon at teknolohiya, minsan ay nahihirapan na ang tinedyer na kilalanin ang tama sa mali at ang mabuti sa masama. Kaya mahalagang maunawaan niya ang uri ng pagpapahalaga na gagabay sa pagpili ng tama at ang mataas na antas ng pagpapahalaga na aangkinin at isasabuhay. </p> <p class="Default">Una, Ganap na Papapahalagang Moral '''(Absolute Moral Values)'''. 'Ito ay nagmumula sa labas ng tao. Ito ang pangkalahatang katotohanan (universal truth) na tinatanggap ng tao bilang mabuti at mahalaga. Ito ay ang mga prinsipyong etikal (ethical principles) na kaniyang pinagsisikapang makamit at mailapat sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay ang mga mithiin na tumatagal at nananatili; ito ay katanggap-tanggap at makabuluhan para sa lahat ng tao anuman ang kaniyang lahi o relihiyon. Ito ang nagbubuklod sa lahat ng tao sa Diyos. </p> <p class="Default">Ang mga pagpapahalaga tulad ng pag-ibig, paggalang sa dignidad ng tao, pagmamahal sa katotohanan, katarungan, kapayapaan, paggalang sa anumang pag-aari, pagbubuklod ng pamilya, paggalang sa buhay, kalayaan, paggawa at iba pa ay mga halimbawa ng ganap na pagpapahalagang moral. Hindi namimili ng katayuan sa buhay o lahi ang mga ito upang ating maangkin. Wala pinipiling panahon, tao, pangkat o sitwasyon ang mga ito. Likas para sa isang tao ang maglaan ng kaniyang panahon upang maangkin at maisabuhay ang mga ito. </p> <p class="Default">Sa ating paghahanap ng katotohanan at kahulugan sa buhay, hindi tayo namumuhay sa mundo upang maglakbay nang walang iisang direksyon. Bagama’t binigyan ang tao ng kalayaan, ang kaniyang kilos, pananaw, paniniwala at halaga ay nararapat na naaayon sa pangkalahatang katotohanan. May laya ang sinuman na angkinin ito o hindi; ngunit kailangang handa tayong tanggapin ang kahihinatnan ng pag-angkin o hindi pag-angkin ng mga ito. </p> <p class="Default">Mga Katangian ng Ganap na Pagpapahalagang Moral ' </p> <p class="Default">a. Obhetibo. Ito ay naaayon kung ano ito (what is), ano ito noon, (has been) at kung ano ito dapat (must be). Ito ay nananahan sa labas ng isip ng tao, mas mataas sa isip ng tao at ito ay nananatili kahit pa hindi ito nakikita o iginagalang ng ilan. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">b. Pangkalahatan. Ito ay sumasaklaw sa lahat ng tao, kilos at kondisyon o kalagayan. Hinango mula sa Likas na Batas Moral, ito ay katanggap-tanggap sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon, at sa lahat ng kultura dahil ito ay nakabatay sa pagkatao ng tao na pangkalahatan. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">c. Eternal. Ito ay umiiral at mananatiling umiiral. Hindi ito magbabago kahit lumipas man </p> <p class="Default">ang mahabang panahon. Nagbabago ang panahon, ang paniniwala, mithiin, pangangailangan at layon ng tao ngunit hindi pa rin mababago nito ang ganap na halagang moral </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">Ikalawa, Pagpapahalagang Kultural na Panggawi '''(Cultural Behavioral Values). '''Ito ay mga pagpapahalagang nagmula sa loob ng tao. Ito ay maaaring pansariling pananaw ng tao o kolektibong paniniwala ng isang pangkat kultural. Ang layunin nito ay makamit ang mga dagliang pansarili o pampangkat na tunguhin (immediate goals). Kasama rito ang pansariling pananaw, opinyon, ugali at damdamin. Halimbawa, kung lumaki ka sa Pilipinas kung saan may konserbatibong kultura, tiyak na maninibago ka kung maninirahan sa Europa. Dito ang mga tao ay labis na liberal. Maaaring may mga paniniwala sila na katanggap-tanggap sa kanilang lipunan ngunit hindi katanggap-tanggap sa atin. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">Mga Katangian ng Pagpapahalagang Kultural na Panggawi ' </p> <p class="Default">a. Subhetibo'''. Ito ay pansarili o personal sa indibidwal. Ito ay ang personal na pananaw, ugali o hilig na bunga ng pag-udyok ng pandamdam, damdamin, iniisip, motibo, karanasan at nakasanayan. Ito ay mga pagpapahalaga na maaaring ang kahihinatnan ay makikita lamang sa paglipas ng ilang panahon o matapos makita ang resulta o bunga. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">b. Panlipunan (Societal). '''Ito ay naiimpluwensyahan ng pagpapahalaga ng lipunan - ang nakagawiang kilos o asal na katanggap-tanggap sa lipunan. Ito ay maaaring magdaan sa unti-unting pagbabago upang makaayon sa panahon at mga pangyayari. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">c. Sitwasyonal (Situational). '''Ito ay nakabatay sa sitwasyon, sa panahon at pangyayari. Ito ay madalas na nag-uugat sa subhetibong pananaw sa kung ano ang mapakikinabangan o hindi. Ang ginagawang pagpili ay madalas na ibinabatay sa kung ano ang mas kaaya-aya, kapuri-puri, makabuluhan at tumutugma sa pangangailangan sa kasalukuyang panahon. </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default">Sa unang tingin, iisipin natin na walang kaugnayan ang moral na pagpapahalaga sa panggawing pagpapahalaga. Kahit ang tao ay nilikha na may natural na kakayahan sa pagkiling sa mabuti at pag-iwas sa masama, mayroon pa rin siyang kakayahan na makagawa ng di moral na kilos. Dahil ito sa kaniyang taglay na kahinaan. Kung minsan, may mga nakaugalian sa lipunan na nagiging katanggap-tanggap kahit na di moral ang mga ito. Minsan inaakala ng marami na dahil tinatanggap na ang isang kilos ng lipunan, naaayon na rin ito sa moral na pamantayan. Sa buhay ng tao, saan man sa mundo, nahaharap siya sa mga personal na opinyon, motibo, kaugaliang bunga ng nakagisnang kultura at mga sitwasyon kung saan kailangan niyang mamili sa pagitan ng tama at mali. Kung kaya, hangga’t ang mga pagpapahalagang kultural at panggawi ng tao ay hindi nag-uugat sa ganap na pagpapahalagang moral, laging naroon ang panganib na kaniyang suwayin ang Likas na Batas Moral. Dahil ang Likas na Batas Moral ang pundasyon, ang ugat – ang nagpapatatag sa lahat ng kultural at panlipunang pagpapahalaga sa pagpapasiya sa pagitan ng tama at mali. </p> <p class="Default">Bilang isang taong nilikha ng Diyos na may isip at kilos-loob, matatag ka ba sa pagharap sa mga nagtutunggaliang impluwensiya mula sa iyong paligid? '16 </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default" style="page-break-before:always">Kaugnayan ng Pagpapahalaga at Birtud ' </p> <p class="Default">Pagpapahalaga ' </p> <p class="Default">Ang pagpapahalaga at birtud ang nagbibigay katuturan sa ating tunay na pagkatao, hindi ang anumang nais ng taong makamit sa kanyang sarili. Bagamat magkaiba subalit magkaugnay ang pagpapahalaga at virtue. </p> <p class="Default">Virtue </p> <p class="Default">Dahil ang pagpapahalaga ang nagbibigay ng kabuluhan o kalidad sa buhay ng tao, kaya’t ayon kay Ayn Rand, ang pagpapahalaga ay ang pinagsusumikapan ng tao na makamit. Ito ay layunin o tunguhin na nagdudulot ng kabutihan sa buhay ng tao na ninanais na maisakatuparan. Samakatuwid, ang pagpapahalaga ay tumatayong batayan, layunin at dahilan ng pangangailangang kumilos sa gitna ng mga pagpipilian. Ang pagpapahalaga ay ang kapangyarihan na umuudyok sa tao at ang kailangan ng tao upang mabuhay. </p> <p class="Default">Ang birtud ayon pa sa kanya ay ang mabuting kilos na ginagawa ng tao upang isakatuparan ang pinahahalagahan. Ito ang moral na gawi na nagbubunga sa pagkamit at pagpapanatili ng pagpapahalaga. Ito ang pinag-isipang paraan o hakbang upang makamit ang pagpapahalaga. Halimbawa, ang pagpapahalaga ng isang mag-aaral sa paglinang ng kanyang karunungan, ay nagsisikap na makamit ito. Makaranas man siya ng mga pagsubok na maaaring humadlang sa pagkamit niya nito ay magpapakatatag siya at magpupursigi upang malampasan ang balakid na ito. Matututuhan niyang magtimpi sa mga udyok o tukso na magpapalayo sa kanya sa pagkamit ng pagpapahalaga. Magiging maingat din siya sa paghusga ng dapat at hindi dapat gawin upang masiguro niya ang matagumpay na paglinang ng karunungan. Totoo din ito sa iba pang pagpapahalagang nais nating taglayin at isabuhay, kasabay nito ang paglinang ng ating mabuting gawi upang patuloy itong mapahalagahan. Sa ganitong paraan, nagkakaugnay ang pagpapahalaga at birtud. </p> <p class="Default">Ikaw, paano mo naipakikita ang pagkakaugnay ng dalawang ito? </p> <p class="Default">May bago na namang nadagdag sa iyong kaalaman. Walang katulad ang pagbabasa upang mapagyaman ang kaalaman. Mas higit na nakalalamang ang nakaaalam. At sa pagbabasa ng tekstong ito hindi lang simpleng kaalaman ang iyong nakuha kundi mga makabuluhan at makahulugang aral. </p> <p class="Default">Handa ka na ba upang tuklasin ang kaalamang natutuhan mula sa araling ito? </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"> </p>